DISCLAIMERDisclaimer
Doelstelling van deze website is uitsluitend educatief en informatief.

De webmaster heeft getracht om zo veel mogelijk teksten en afbeeldingen te gebruiken die vrij van rechten zijn. Waar dit niet geheel duidelijk was heeft de webmaster de bron(nen) vermeld.

Het is geenzins de bedoeling van de webmaster om misbruik te maken van eventuele rechten !

Desalniettemin kunnen er mensen zijn die menen rechten te kunnen doen gelden op gebruikte teksten en/of afbeeldingen. Deze rechthebbenden worden met klem verzocht om dit middels email aan de webmaster kenbaar te maken. De bewuste stuk(ken) tekst of afbeelding(en) zal dan onmiddelijk van de site worden verwijderd of er zal bronvermelding plaatsvinden al naar gelang de wens(en) van de rechthebbende(n).

Om het verwijderingsproces te versnellen, vragen we u om een specifieke identificatie te verstrekken van de locatie (url) en een beschrijving van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten, met voldoende gedetailleerde informatie om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren. U moet de specifieke URL of URL's opnemen van de webpagina's waar het vermeend inbreukmakende materiaal zich bevindt.

We vragen ook om informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, waaronder een naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.

We kunnen geen actie ondernemen als u ons niet de vereiste informatie verstrekt, dus geef ons alle informatie nauwkeurig en volledig.

De webmaster is op geen enkele wijze aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de opmaak en inhoud van websites die middels links kunnen worden bezocht.

De op de website getoonde informatie is met grote zorgvuldigheid verzameld. De webmaster is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gebeurtenissen of gebruikt cijfermateriaal. De webmaster geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de weergegeven informatie.

De auteur van deze website is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of verlies (zowel lichamelijk als materieel) door het gebruik van de op deze website gevonden informatie! Gebruik van de informatie op deze website is geheel op eigen risico.
Purpose of this website is purely educational and informative.

The webmaster has tried to use as many texts and images as possible that are free of rights. Where this was not entirely clear, the webmaster has stated the source(s).

It is by no means the intention of the webmaster to abuse any rights!

Nevertheless, there may be people who believe they can assert rights to used texts and/or images. These rights holders are urged to make this known to the webmaster by email. The relevant piece(s) of text or image(s) will then be immediately removed from the site or the source will be quoted, depending on the wish(es) of the rightful owner(s).

To speed up the removal process, we ask you to provide specific identification of the location (url) and description of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity with enough detailed information to permit us to locate the material. You should include the specific URL or URLs of the webpages where the allegedly infringing material is located.

We also ask for information reasonably sufficient to allow us to contact the complaining party which may include a name, address, telephone number and electronic mail address at which the complaining party may be contacted. A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent or the law.

We will be unable to take any action if you do not provide us with the required information, so please provide us all information accurately and completely.

The webmaster is in no way liable or responsible for the layout and content of websites that can be visited via links.

The information shown on the website has been collected with great care. The webmaster is not liable for any inaccuracies of events or figures used. The webmaster does not guarantee the correctness of the information displayed.

The author of this website is in no way liable for damage or loss (both physical and material) through the use of the information found on this website! Use of the information on this website is entirely at your own risk.


Copyright © by R.Brouwer 2000 -   -  All rights reserved  -  Content may not be used without permission